VB19 C2

Vibe Optical model VB19 C2 Dark Tort 55-18